Información sectorial

Nesta sección dispós de ferramentas para a consulta da información sectorial especializada. De igual modo, desde esta ligazón poderás acceder á información doutros visores de información xeral.

Explotación forestal

Visor cartográfico para facilitar a presentación das ofertas na tramitación electrónica das poxas públicas de madeira en montes xestionados pola administración forestal galega.

Visor de información xeográfica que permite a visualización dos espazos suxeitos a algún réxime de protección ou afectados por algunha lexislación de protección do dominio público, conforme aos datos subministrados polos distintos órganos competentes.

Industria e Minas

O visor do rexistro eólico de Galicia permite consultar as distintas fases de tramitación polas que pasa un parque eólico en Galicia desde que se solicita a súa instalación por parte dun promotor ata que se autoriza.

Natureza

Nodo IDE (Infraestrutura de Datos Espaciais) composto por un visor, servizos web e metadatos sobre a información xeográfica contida no Plan Hidrolóxico da Demarcación Galicia-Costa.

Visor con información cartográfica relativa aos espazos naturais e á biodiversidade presentes no ámbito da Comunidade Autónoma, estruturada en agrupacións de capas segundo a súa tipoloxía.

Ordenación do territorio

O Plan Básico Autonómico reflicte as delimitacións das afeccións derivadas da lexislación sectorial que inciden sobre o territorio e inclúe os instrumentos de ordenación do territorio (plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal).

O visor do Plan de Ordenación do Litoral é unha ferramenta que ten por obxecto apoiar os criterios, principios e normas de xestión integral do territorio e dirección dos usos do solo fixados no Plan.

Acceso ao portal do Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia, que contén información xeorreferenciada sobre instrumentos de planificación urbanística e que, nunha segunda fase, abordará os instrumentos de ordenación do territorio.

Paisaxe

Acceso ao visor de rutas cicloturísticas de Galicia, con información cartográfica, recursos e ficha descritiva.

Programa de promoción da participación pública na elaboración do Catálogo das Paisaxes de Galicia, contemplado no convenio de colaboración, entre o Instituto de Estudos do Territorio da Xunta de Galicia e o Laboratorio do Territorio do GI Territorio e Biodiversidade da Universidade de Santiago de Compostela.

Sistema de Información Xeográfica Colaborativo de Imaxes da Paisaxe Galega, unha ferramenta sinxela, construída grazas á colaboración de toda a cidadanía, e destinada a poñer en valor as paisaxes de Galicia e proporcionar un repositorio de información útil para a xestión da paisaxe.

Proposta de itinerarios que poñen en valor a diversidade territorial de Galicia, expresada a través das distintas paisaxes e bens naturais e culturais.

Visor de información xeográfica que permite ver as imaxes, as características e a localización dos diferentes tipos de valados que aparecen na Guía de caracterización e integración paisaxística de valados.

Parcelario

O visor permite consultar información dos instrumentos de recuperación da terra agraria de Galicia, así como outra información relevante para a súa aplicación e desenvolvemento.

O Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) é unha base de datos oficial de referencia para a identificación de parcelas agrícolas, de utilización obrigatoria en España para realizar as solicitudes de axudas directas da PAC que requiran declarar superficies.

O visor permite representar xeograficamente unha ou varias referencias catastrais sobre múltiples capas de información territorial útiles para realizar unha correcta valoración web das parcelas de rústica.

O visor recolle a delimitación das parcelas incluídas na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa que establece a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, para aqueles concellos que conten con plan de prevención municipal aprobado.

O visor recolle a delimitación das parcelas incluídas na rede de faixas secundarias de xestión de biomasa que establece a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, para aqueles concellos que conten con plan de prevención municipal aprobado.

Visor web que permite localizar e visualizar as zonas de concentración e reestruturación parcelarias, con enlaces aos datos xerais das concentracións que se atopan na web da Consellería de Medio Rural.

Toponimia

Os nomes xeográficos conforman un conxunto de datos fundamental para o traballo no territorio. O sitio da toponimia de Galicia concentra a información e os traballos que se realizan para a recollida, normalización e difusión dos topónimos galegos.

Visor para as achegas de información toponímica e a súa localización.

Vivenda e solo

O Sistema de Seguimento da Evolución do Uso e Ocupación do Territorio é unha aplicación que permite a consulta e análise das diferentes fontes de información relacionadas coa ocupación e uso do solo.

O visor de parques empresariais do IGVS permite consultar información das áreas empresariais de Galicia.

Visor web que permite navegar e obter datos a través dunha sorte de mapas coas variables climáticas como complemento para cada variable construtiva que aparece na  guía de arquitectura pasiva publicada polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. Consultar la guía aquí.

Visor web para a xestión da información sobre as necesidades e os beneficios da rehabilitación enerxética do parque de vivendas.

Visor de información xeográfica que permite consultar as fichas de datos en campo para a elaboración da guía de cor e materiais.